Blendas backe - en ätbar park

Just nu pågår ett utvecklingsarbete med en av Älmhults parker, Blendas backe. Parken ska utvecklas till en ätbar park genom att kompletteras med ätbara träd, buskar och perenner. Detta kommer att bidra till biologisk mångfald, sociala möten, lek, rofylldhet och kunskap kring ätbara växter. Parken ska även kompletteras med tydliga entréer med informationsskylt, gångar samt en bro över dagvattendammen. Syftet med parken är att utveckla och öka parkens ekosystemtjänster.

Parkens alla nyttor

Parken kommer att bli en så kallad mångfunktionell yta som skapar nyttor för såväl människor som djur.

Där kommer att finnas mer än 40 sorters ätbara buskar, träd och perenner. Artrikedomen bidrar till en biologisk mångfald vilket gynnar pollinationer såsom humlor, bin och fjärilar. Grönskande stadsmiljöer förbättrar dessutom hälsa och välbefinnande genom dess möjligheter för återhämtning, lek och möten.

Parken minimerar även konsekvenserna vid ett förändrat klimat såsom fler värmeböljor och skyfall. Grönskan skapar skugga och svalka och översvämningsytan kan ta hand om och rena dagvatten från de omkringliggande hårdgjorda ytorna.

Alla dessa gratistjänster kallas Ekosystemtjänster.

Parkens historia

Parken har tidigare varit en prunkande engelsk trädgård fylld med fruktträd, buskar och odlingar. Trädgården ägdes av ägdes av Blenda och Gustaf Zetterqvist. Men när vägen skulle breddas 1982 flyttades huset till sin nuvarande plats på Knutsgatan. 

blendasbacke