Södra Möckeln

Kommunen vill utveckla Älmhults närhet till sjön Möckeln, då området har stor potential att bli ett centralt och välbesökt friluftsområde med stigar och upplevelser. Projektet har som syfte att beskriva hur Södra Möckeln med omgivningar kan utvecklas för att förstärka natur, kultur och friluftsliv.

För att skapa ett naturligt stråk mot sjön Möckeln ska Bökhult, naturområdet Näset och naturreservatet Hökhult kopplas ihop. Detta för att skapa ett större sammanhängande friluftsområde. Projektet bidrar till flera miljö- och friluftslivsmål, bland annat ett rikt växt- och djurliv och en attraktiv tätortsnära natur. För att ta fram en konkret förslag ska kommunen ta fram en förstudie för att konkretisera möjligheter och idéer.

Om området

Bökhult är ett tätortsnära område längs med södra Möckeln med odlingslandskap och lövskog med höga naturvärden. Området innehåller idag några större stigar med smålandsstaket och betesmarker.

Näset är ett blandskogsområde öster om Bökhult.

Hökhult är ett nytt naturreservat med lövskog och betesmarker väster om Bökhult. Den gröna ryggraden som sträcker sig söderut består av olika naturtyper och skulle kunna skapa en spännande väg från centrala Älmhult fram till Bökhults ängar och hagmarker.

Målet är att ta fram ett förslag som:
1. Ökar tillgängligheten och attraktivitet för allmänheten. Rekreationsmöjligheterna ska öka genom att skapa stigar genom områdets varierade och rika natur samt även komma närmare sjön Förslaget ska uppmuntra till fysisk aktivitet i området.

2. Kopplar ihop de fem naturområdena, Bökhult, gröna ryggraden, Näset, Hökhult samt Grenadiertorpet.

3. Ökar den biologiska mångfalden och förstärker den gröna infrastrukturen. Ökar områdets upplevelse och närhet till Möckeln. Förslag på stigar som tar hänsyn till och skyddar djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

4. Ökar kunskapen, förståelse och intresset för områdets historia, ekosystemtjänster, natur- och kulturmiljöer bland såväl kommuninvånare som besökare.

5. Ökar de kulturella värdena. Förslag på utveckling av exempelvis kulturhistoriska miljöer, lekmiljöer och konstupplevelser.