Strategiska utvecklingsplanen

Kommunens mål är att befolkningen på sikt ska öka till 20 000 invånare medan det kortsiktiga målet är att befolkningen ska öka med minst 1 procent per år. För att nå målet om befolkningsökning har Älmhults kommun tagit fram en strategisk utvecklingsplan som visar vilka områden kommunfullmäktige valt ut som viktiga.

Vad är en strategisk utvecklingsplan?

Den strategiska utvecklingsplanen är kommunens huvudsakliga styrande dokument och ska gälla 2015–2019.

Planen pekar ut tydliga utvecklingsmål att arbeta mot, där vi fokuserar på vissa områden som vi sedan följer upp och utvärderar. Med den strategiska utvecklingsplanen ska vi lättare se att vi gör rätt saker för kommuninvånarna.

Varför måste kommunen växa?​

En befolkningsökning bidrar till att vi kan göra mer för skattepengarna. En ökning på 1 000 invånare ger en skatteintäkt på cirka 40 miljoner kronor mer per år. Detta gör att vi kan öka kvalitén och erbjuda ett bredare utbud i de kommunala verksamheterna, så som skola och vård.

En befolkningsökning gör också att det är lättare för företagen att få rätt personal. Det är bra för vårt näringsliv. Det blir då lättare för företagen att fortsätta bedriva verksamhet i Älmhult.

En befolkningsökning bidrar även till en större efterfrågan inom handel och service, vilket på sikt ger ytterligare arbetstillfällen.   

Hur ska vi nå målen?

För att nå det kortsiktiga och det långsiktiga målet pekar den strategiska utvecklingsplanen ut fem viktiga fokusområden. De två första områdena, ekonomi och medarbetare, är permanenta och fungerar som verktyg för de andra områdena.

Fokusområden​

  • Ekonomi handlar om att kommunens verksamhet ska i grunden präglas av en god ekonomisk hushållning.
  • Medarbetare innebär att kommunen ska eftersträva att vara och uppfattas som en god arbetsgivare. Alla anställda ska vara väl medvetna om att de arbetar för medborgarnas bästa.
  • Kan handlar om att människor ska kunna bo i Älmhult. Vi måste säkra sådan grundservice som gör det möjligt att bo kvar i eller flytta till Älmhult, så som bostäder, arbetsmarknad och barnomsorg.
  • Vill handlar om att människor ska vilja bo i Älmhult. Vi behöver öka attraktiviteten i Älmhult bland annat genom höjd kvalitet i kommunala verksamheter, attraktiva boendemiljöer, bättre folkhälsa samt Sydsveriges tryggaste kommun.
  • Vet handlar om att människor måste veta att det är möjligt och attraktivt att bo i Älmhult. Här krävs det marknadsföring och varumärkesbyggande. Kommunen ska bygga platsvarumärket ”Älmhult – Home of home” på att Älmhult är hjärtat av IKEA. Vi ska låta ”Älmhult – Home of home” prägla stadsmiljön, stationsmiljön och i förlängningen hela kommunen.

Några av de punkter som vi ska arbeta med för att nå målen är:

  • Ett levande, städat och inbjudande centrum
  • Ökat bostadsbyggande
  • Ett attraktivt fritids- och kulturutbud
  • Sveriges bästa skola med fokus på resultat, bildning och där eleverna trivs och är trygga
  • God folkhälsa, trygghet och hållbart samhälle

Hur kommer arbetet med den strategiska utvecklingsplanen att bli märkbart för er medborgare?

Då den strategiska utvecklingsplanen är kommunens huvudsakliga styrande dokument ska andra dokument förhålla sig till den. Nämnder och förvaltningar ska utgå från den strategiska utvecklingsplanen i sitt arbete och fokusera på dessa områden, det gör att alla medborgare så småningom kommer att märka av arbetet med den strategiska utvecklingsplanen.

– Det som är attraktivt för inflyttare är också attraktivt för de som bor här. Lyckas vi exempelvis åstadkomma Sveriges bästa skola är det jättebra för barnfamiljerna. Bygger vi ett nytt badhus gör vi det för dem som bor här. När vi når de här målen är vi en ännu bättre kommun för medborgarna att leva i, säger Roland Eiman, dåvarande kommunchef.