Jordbruket utvecklas

Under medeltiden skedde en viktig utveckling av jordbruket. Skörden hämtades i huvudsak från två olika system: åkern och skogen. På åkern utvecklades metoderna så att avkastningen ökade. Främsta bidraget till detta var den ökade användningen av gödsel. Detta gjorde åkermarken mycket viktig och aktiviteterna i vårt samhälle koncentrerades mot områden med bra åkermark. I vår kommun var detta grunden till att Virestad utvecklades till ett av länets större samhällen.

Den andra delen av jordbruket var knuten till skogen. Där gick djuren som gav gödsel till åkrarna. I många hundra år hade den småländske bonden utnyttjat elden för att kunna odla i skogen. Svedjebruket förekom in på 1900-talet. Skogen eldades ner och gav näring åt odlingen som pågick med olika grödor under några år. Därefter fick djuren ta över för betning och träden växa upp tills det var dags för nästa nedbränning. 

Medeltidens framgångsrikare odling gjorde att människor samlades kring bra åkermark, som odlades med stor omsorg. Detta bidrog till en koncentration av människor och därmed bildandet av byar och socknar, föregångaren till dagens kommun.

© Bo Bergsjö