D175 Lejonet 4 och 11

D175 Lejonet 4 och 11

i Älmhult, Älmhults kommun

Planens syfte och huvuddrag


Syftet med planen är att ändra användningen av fastigheten Lejonet 4 från allmänna ändamål (A) till bostäder och centrumverksamhet (BC) för att möjliggöra framtida utveckling av verksamhet med enskilt huvudmannaskap. Fastigheten Lejonet 11 ändras från Q (kulturreservat) till C (centrumverksamhet). Byggnaden får skydd mot rivning och förvanskning.

Planområdet är cirka 3700 m2 och ligger i centrala Älmhult utmed Södra Esplanaden.

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.


Planhandlingar:​

Plankarta i format A2PDF (pdf, 154.3 kB)

Plankarta i format A3PDF (pdf, 251.1 kB)

Planbeskrivning och behovsbedömningPDF (pdf, 470.5 kB)

Samrådsredogörelselänk till annan webbplats

Bulleröversyn 2014-04-22länk till annan webbplats

Bulleröversyn 2014-12-09länk till annan webbplats

Antikvarisk förundersökninglänk till annan webbplats