Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för anpassning av permanentbostäder, som kommunen (enligt Lag SFS 2018:222 om bostadsanpassningsbidrag) kan lämna till personer med funktionsvariation. Anpassningen ska ge personer möjlighet till självständigt boende.

Bidrag lämnas endast till fasta funktioner och till en skälig kostnad. Anpassningen ska vara nödvändig för det dagliga livet. Förflytta sig in och ut ur bostaden, sova och vila, laga och äta mat, samt sköta sin hygien är några exempel. Kräver anpassningen bygglov eller anmälan ingår även denna kostnad i bidraget.

Information och regler

Den 1 juli 2018 kom det en ny lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Vem som kan beviljas bidrag regleras i denna lag. Det är kommunen som beslutar om storleken på bidraget, som ska motsvara vad de ansökta åtgärderna skäligen kostar. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.

Förutsättning för bostadsanpassningsbidrag

För att söka bidrag ska funktionsvariationen vara permanent eller långvarig. Funktionsvariationen kan vara fysisk, psykisk eller medicinsk.

Bidrag lämnas till enskild person som äger bostad för permanent bruk eller innehar hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand lämnas bidrag endast om anpassningen är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. Om den sökande inte äger sin bostad själv eller delar nyttjanderätt krävs medgivande från samtliga ägare/nyttjanderättshavare. I medgivandet ska även framgå att ingen ersättning ska komma att krävas av sökande för att återställa anpassningsåtgärderna.

Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsvariation ska du ange barnet som sökande av bidrag.

Innan du ansöker

Bidragets storlek

Ditt beslut

Vanliga frågor och svar

Reparation och service

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.