Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring

Älmhults kommuns hemsjukvård har från och med den 14 maj 2012 en sammanhållen journalföring tillsammans med Landstinget Kronoberg.
Detta innebär att när vård ges av vårdpersonal i hemsjukvården, det vill säga sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, har personalen möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler som förs hos landstinget. Landstinget har samma möjlighet att ta del av det som kommunens personal skriver.

Som patient har man rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och rätt att spärra sina uppgifter.

Den som önskar kan också begära ett loggutdrag från sin journal, använd då den blankett som du hittar i högerspalten på denna sida eller kontakta kommunens personuppgiftsombud.

På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.

Spärra uppgifter
Du måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har du rätt att spärra möjligheten för andra vårdenheter och vårdgivare att läsa din journal. Då ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om sådant som kan påverka din behandling.
Även du som är under 18 år kan spärra uppgifter i din journal. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Samtycke
Det är bara vårdpersonal som har en vårdrelation med dig som får ta del av uppgifterna i din journal. Personalen måste fråga dig och få ditt samtycke till att läsa din journal från andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring eller vill spärra dina uppgifter mellan vårdenheter.

Om man inte kan ge sitt samtycke
All behörig vårdpersonal får ta del av spärrade uppgifter om du på grund av sjukdom eller medvetslöshet inte kan lämna ditt samtycke och det är fara för liv och hälsa.

Loggkontroll
Varje gång någon läser i en elektronisk journal registreras detta. Älmhults kommun genomför loggkontroller för att kontrollera att ingen obehörig läst din journal.

Inre sekretess
Vårdgivare har möjlighet att undanta enheter från att publiceras i den sammanhållna journalen. I Älmhults kommun finns ingen sådan inre sekretess.

Begäran om utdrag av loggkontroll
Älmhults kommun gör systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna. Kontakta Älmhults kommuns personuppgiftsombud eller använd formuläret "Begäran om loggutdrag" i högerspalten.

Informationen innehåller

De vårdgivare som ingår i sammanhållen journalföring med Älmhults kommun får direktåtkomst till följande information:

Personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefon, kontaktuppgifter till närstående eller företrädare och om det finns ett tolkbehov

Dokumentation i form av olika journalanteckningar och sammanfattningar (epikriser) från vård- och omsorgsbesök eller vistelser.

Läkemedel En gemensam läkemedelslista som hanterar ordinationer hos samtliga vårdgivare, samt visar varning och observandum.

Remiss och svar resultat av undersökningar och provtagningar

Vårdadministration och resursplanering såsom patientens planerade och utförda kontakter med vården.

Vårdplanering mellan kommun och landsting, patients samordnade vårdplanering mellan kommunen och landstinget.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.