Strategi för stöd till anhöriga

Enligt socialtjänstlagens 5 kapitel paragraf 10 ska kommunerna: "erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som har funktionshinder". Syftet att stödja anhöriga är att minska deras fysiska och psykiska belastning.
Anhörigvårdare är den som inom familje-, släkt, eller vänkretsen hjälper sin närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning behöver hjälp att klara vardagen. Närstående är den som tar emot hjälpen. Närstående kan bo i ordinärt eller särskilt boende. Uppgiften att vara anhörigvårdare är frivillig. En anhörig avgör själv hur stort ansvar han eller hon vill ta för att vårda och stödja en närstående.

All anhörigstöd är inte kommunens ansvar, försäkringskassan, landstinget och olika frivilligorganisationer bidrar med sin del. Samverkan är viktigt — allas medverkan behövs.

Strategi för stöd till anhöriga i Älmhult, i enlighet med socialtjänstlagen, innebär:

  • att information om anhörigstöd lämnas av handläggarna i samband med beslut och att informationen finns på kommunens hemsida. Information till ungdomar och deras anhöriga om kommunens insatser och bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen erbjuds på ett tidigt stadium.
  • att personal inom kommun, landsting och olika intresseorganisationer informeras om anhörigstödet. I samband med introduktion och personalutbildning betonas vikten att bemöta närstående och anhöriga på ett bra och respektfullt sätt.
  • att intresseföreningar, väntjänst och anhöriggrupper ges stöd i deras verksamhet genom att mötesplatser erbjuds. Anhörigsamordnaren deltar 1-2 gånger om året i olika nätverk som verkar inom kommunen för att informerar och byta erfarenheter om anhörigstödet.
  • att anhörigutbildning och tematräffar anordnas, allt efter behov och önskemål, till exempel förflyttningsteknik och demensutbildning.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.