Arvodesregler

Nya arvodesregler från 1 juli 2016

Från och med den 1 juli 2016 utgår ett schablonarvode till gode män för ensamkommande barn. Schablonen ligger på 6 % av prisbasbeloppet innan PUT (permanent uppehållstillstånd) och 3 % av prisbasbeloppet från och med en månad efter PUT. Prisbasbeloppet ligger 2016 på 44 300 kronor. Kostnadsersättning söks separat. Utbetalning sker en gång per kvartal.

Uppdraget som god man för ensamkommande barn ska redovisas två gånger per år (i januari och i juli) på särskild blankettPDF (pdf, 295.2 kB). Kostnadsersättning söks på en separat blankettPDF (pdf, 263.9 kB) och lämnas in varje kvartal (januari, april, juli och oktober).

Extraordinära insatser


Om det undantagsvis skulle vara ett uppdrag som kräver extraordinära insatser kan gode mannen begära arvode utöver schablon, vilket då bedöms i likhet med andra anspråk på extra arvode. Arvode utgår i dessa fall utöver schablon med ett belopp motsvarande 200 kr/timme. Sådant som kan ligga i dessa uppdrag kan vara då det ensamkommande barnet är inblandat i polisutredning, är föremål för LVU-placering för ex. missbruk. Avstämning i sådana ärenden görs tillsammans med socialtjänsten. Sådant som ingår i asylutredningen ingår inte i vad som kan ge arvode utöver schablon.

För att arvode och kostnadsersättning ska betalas ut i tid måste samtliga handlingar vara överförmyndarnämnden tillhanda senast den 10:e i varje kvartal.

Om du blir god man för ett ensamkommande barn som inte tidigare har haft en god man utgår ett startarvode om 2 500 kronor.

Så här fyller du i redovisningsblanketten


Blanketten ”Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn” är den blankett som måste skickas in senast den 10:e januari respektive den 10:e juli. Överförmyndarnämnden har rätt att sänka nivån på arvodet om redovisningen inte inkommer i tid (se arvodesreglementetPDF (pdf, 1.6 MB)).

Punkt 1 – personuppgifter för barnet och eventuellt PUT-datum, samt dina personuppgifter och kontaktuppgifter till det offentliga biträdet (om det finns ett sådant)

Punkt 2 – uppgift om var barnet befinner sig

Punkt 3 – samtliga frågor ska besvaras och avser den aktuella perioden, alltså den period du redovisar för. Ex. om du svarar nej på att barnet inte får skolundervisning så måste du också förklara varför.
Det är också viktigt att du bifogar ev. beslut från Migrationsverket (3.15), samt ev. bevis om folkbokföring (3.16).

Punkt 4 – här redovisar du vilka ersättningar och/eller bidrag som barnet har fått under den aktuella perioden

Punkt 5 – här redovisar du hur barnets pengar har hanterats under den aktuella perioden. Bifoga kontoutdrag för den aktuella perioden om barnet har fått PUT!

Under kompletterande uppgifter uppger du sådant som kan vara bra för överförmyndarnämnden att veta, exempelvis en förklaring till varför du inte har kunnat få fram ett kontoutdrag.

Så här fyller du i blanketten ”Begäran av körersättning och kostnadsersättning för uppdrag som god man för ensamkommande barn”


Fyll i dina och barnets personuppgifter, samt ev. PUT-datum.

Specificera eventuella resor med datum, destination, samt antal kilometrar.

Specificera eventuella kostnader som du önskar ersättning för, ex. parkeringsavgift. Glöm inte att bifoga kvitto!

Arvode utöver schablon för extraordinära insatser – här skriver du upp de timmar du anser att du har lagt ner som går utanför ett normaluppdrag. Exempel på detta kan vara polisutredning.

Kom ihåg

  • Bifoga kontoutdrag för den aktuella perioden om barnet har fått PUT
  • Bifoga ev. beslut från Migrationsverket om uppehållstillstånd
  • Bifoga ev. intyg om att barnet har folkbokförts
  • Bifoga kvitton om du begär kostnadsersättning

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till adm. handläggare Jennie Granath på 0372-78 91 10 (telefontid mån, ons, fre kl. 10-12 och tis, tors kl. 13-15) eller e-post Jennie.granath@ljungby.se.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.