Del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning)

Ett förslag till detaljplan för del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning) i Älmhult har varit ute på samråd från 12 juni till 14 augusti 2017. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen. Detaljplanen ska skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation samt drivmedelförsäljning i korsningen Norra Ringvägen och Hallandsvägen. Älmhults kommun växer och det behövs en planberedskap för områden med bred användning.

Nordvästra Älmhult är den stadsdel som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen. Ett nytt bostadsområde väster om Norra Ringvägen är redan planlagd och för att trafiken ska fungera bättre behovs det att Norra Ringvägen anslutas till Hallandsvägen. Syftet är också att skapa en tydligare och mer tilltalande entré till Älmhult västerifrån.

Planområdet ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle, i korsningen Hallandsvägen och förlängning av Norra Ringvägen. Det gränsar i söder mot Hallandsvägen, i norr mot Vena mosse, i öster och i väster mot  naturmark.

Detaljplanen stämmer överens med den antagna översiktsplanen, som anger markanvändningen inom planområdet som område för blandad bebyggelse.

Till planhandlingarna hör:

Bilagor till geoteknisk undersökning


Om du vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det till och med den 14 augusti 2017. Synpunkter måste lämnas skriftligt med namn och adress.

Synpunkter skickas till miljö- och byggnämnden: E-post: mob@almhult.se eller Älmhults kommun, Miljö- och byggförvaltningen, Box 500, 343 23 Älmhult.

Förslaget finns också i kommunhusets reception, Stortorget 1, Älmhult. Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Arpine Minasyan telefon 0476-551 54, e-post arpine.minasyan@almhult.se.

Planområdet

Orienteringskarta

Planprocessen

Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.