Sånnaböke 1:114

Detaljplan för Sånnaböke 1:114, i Älmhult, Älmhults kommun

Samråd

Senast den 14 december 2016 ska synpunkter på förslaget framföras till mob@almhult.se

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av Miljö- och byggnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd äga rum när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter.

Syftet med planen är att ta bort prickmark så att fastigheten Sånnaböke 1:114 får en större byggrätt. Fastighetsägaren vill även köpa till mark mellan fastigheten och järnvägen av kommunen och syftet med planen är även att möjliggöra detta genom att planlägga kommunens mark som icke störande småindustri och icke störande mindre verksamheter.

Planhandlingar:

  • PlankartaPDF (pdf, 301.6 kB)
  • PlanbeskrivningPDF (pdf, 1006.1 kB)
  • Fastighetsförteckning (publiceras inte på webben, men kan begäras ut)

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.