Bygglov

Det har blivit förändringar i plan- och bygglagen från den 1 juli 2018. Sidorna på almhult.se håller på att uppdateras.

En byggnad måste fungera ihop med miljö, människor och verksamheter som finns runt om. När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver du därför ofta något form av tillstånd.

Vill du bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar krävs oftast ett bygglov, ibland kan det räcka med en anmälan. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur. Vilka åtgärder som krävs regleras i plan- och bygglagenlänk till annan webbplats.

Handläggning inom tio veckor

Enligt plan- och bygglagen ska ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett. Kommunen kan vid behov förlänga med ytterligare tio veckor.

Detaljplanen ligger till grund för hur du får bygga

Så kallade detaljplaner lägger grunden för hur du får bygga och vilken typ av ändamål byggnaden får användas till. Dessa används som underlag vid handläggningen av bygglovsansökan. I en detaljplan redovisas utformning och användning av gator och andra allmänna platser, liksom användningssättet för mark och vatten. Där regleras byggnaders användningsområde, storlek, placering och utformning.

Under Antagna detaljplanerlänk till annan webbplats finner du kartor över vilka områden som har detaljplan. Själva detaljplanen kan vi skicka dig digitalt om du mejlar oss det nummer som står i det område du är intresserad av eller om du vill veta en specifik fastighets planbestämmelser så anger du fastighetsbeteckningen.

Bygga utanför planlagt område

Utanför planlagt område kan det finnas något som kallas för "sammanhållen bebyggelse". Sammanhållen bebyggelse är när det ligger fler än 3-5 bebyggda fastigheter nära varandra. Då krävs det bygglov men det finns oftast inga större restriktioner mer än att man ska hålla avståndet om minst 4,5 meter till fastighetsgräns. Det kan dock behövas strandskyddssdispenslänk till annan webbplats om det ligger strandnära.

Utanför detaljplan och samlad bebyggelse är en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank även fria från bygglovskrav vid följande åtgärder:

  • mindre tillbyggnader av bostadshus, om åtgärden inte sträcker sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om de grannar som berörs medger att åtgärden utförs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs inte heller bygglov. Mindre tillbyggnader räknas som max 50 procent av den ursprungliga byggnadens (bygglovsbeslutade) bruttoarea eller max 50 m2 bruttoarea. Tillbyggnadens byggnadshöjd får aldrig överstiga huvudbyggnad.
  • uppföra komplementbyggnad/er som sammanlagt uppgår till 50 m2 byggnadsarea. Komplementbyggnader som medför en större sammanlagd area kräver bygglov.
  • murar eller plank i omedelbar närhet till bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter. Om de grannar som berörs medger att åtgärden utförs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs inte heller bygglov.

Ekonomibyggnader som används för jordbruks- eller skogsbruksverksamheter är bygglovsbefriade utanför detaljplan.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.