Krisberedskap

Krisberedskap

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. I arbetet med krisberedskap avser ordet kris händelser som drabbar stora delar av samhället.

Ibland används begreppet "extraordinär händelse" istället för kris. Med extraordinär händelse menar man en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. En extraordinär händelse kan till exempel vara en översvämning eller en storm.

Kommunens ansvar

Vid en kris ska kommunen utifrån sitt lokala, geografiska områdesansvar arbeta för att samordningen fungerar mellan alla som är inblandande i krisberedskapen. Kommunen ska även samordna informationen till allmänheten vid en kris. Däremot övertar kommunen inte ansvaret från någon annan. Myndigheter och organisationer behåller sitt ansvar inom sitt verksamhetsområde.  

Älmhults krisberedskap

Älmhults krisledningsorganisation ska ses som en kommunal kraftsamling för att snabbt, effektivt och handlingskraftigt skaffa kontroll och mildra konsekvenserna över en krissituation. Därför pågår det kontinuerligt ett arbete med att analysera tänkbara scenarier och undersöka riskerna och sårbarheterna i Älmhult. Detta görs med målsättningen att hitta åtgärder för att eliminera, eller åtminstone få kunskap om riskerna för att lättare kunna hantera scenarierna om något skulle inträffa.

Krishanteringens grunder

Svensk krishantering bygger på samverkan. Det kan vara såväl samverkan mellan olika myndigheter och kommuner som mellan företag och frivilligorganisationer. Och inte minst samverkan mellan människor, eftersom ingen kan avvärja eller hantera en kris ensam.  

En annan viktig del i krishanteringssystemet är de tre grundprinciperna:

Ansvarsprincipen

De som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ha det under en krissituation. Det ingår även att ta initiativ till och bedriva samverkan.

Likhetsprincipen

Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden.

Närhetsprincipen

En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.